Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica
Večna pot 111, SI- 1000 Ljubljana, info@herpetolosko-drustvo.si, 00386 70 171 414

Izboljšanje habitata močvirske sklednice v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib 2013 / ArhivArhiv projektov

Trajanje: 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

Močvirska sklednica (Emys orbicularis) je naša edina avtohtona sladkovodna želva. Njena prisotnost v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je bila v preteklosti že potrjena. Tekom našega projekta smo nastavili pet vrš in dve sončni pasti na primerna mesta v Koseškem bajerju. V dveh obdobjih smo skupaj ulovili 28 tujerodnih želv, od tega 21 rdečevratk (Trachemys scripta elegans) in 7 rumenovratk (Trachemys scripta scripta). Vse ujete želve smo odstranili iz bajerja, kot ukrep zmanjševanja tekmovalnega pritiska tujerodnih želv na močvirsko sklednico. Izvedli smo tudi predavanja, delavnice in izdali zloženko.

Sofinancerja: Mestna občina Ljubljana, Evropska komisija – program Vseživljenjsko učenje


© 2022 Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica. Vse pravice pridržane.